Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

recenze knihy Marka Macáka: Minoritní sexualita v pastoraci věřících

přidáno: 29. 10. 2022 12:50, autor: Logos, LGBTQ věřící
V prostředí duchovní literatury se objevuje nová příručka zaměřená na pastoraci věřících, jejichž existence v církvích a sborech bývá tradičně přehlížena a dosavadní chování majority k nim vedlo častěji k ostrakizaci, než k integraci. Cílem autora publikace je proto „uvést čtenáře do reality životů věřících lidí s menšinovou sexualitou“, tedy především seznámit s touto problematikou vedoucí, kazatele, starší a všechny osoby, které poskytují lidem s menšinovou sexuální orientací duchovní doprovázení, a tím otevřít cesty pro důstojnější a plnohodnotné členství věřících s minoritní sexualitou (držím se označení zvolené autorem knihy) v jejich domácích církvích.

Marek Macák nejprve představuje několik základních přístupů k problematice minoritní sexuality, které postupně vznikaly v evangelikálním křesťanství. Jednotlivé perspektivy autor stručně charakterizuje a uvádí také odkazy na další informační zdroje. Ve spektru možností, označovaných v americkém diskurzu písmeny, stojí vedle sebe přístup B, ve kterém je kladen důraz na „zodpovědný život s ,handicapem‘, který lze přetavit do povolání (celibát, heterosexuální manželství, komunitní život)“, přístup X zaměřený na návrat k heterosexualitě a spojovaný například s ex-gay hnutím, přístup Y, ve kterém je cílem „průběžné pokání ze všech homosexuálních sklonů“ a nakonec přístup A, který znamená přijetí a uplatnění své sexuality a hlavní důraz klade na „oslavu různosti v zaměření ve věrných vztazích“. Pro pastorační pracovníky je přehled přístupů užitečný i jako příklad slepých uliček (X, Y). Mohou si také díky šíři záběru knihy uvědomit bohatost životních cest a scénářů věřících s minoritní sexualitou.

V dalších kapitolách se autor příručky zaměřuje například na to, jak vytvořit vnímavé a respektující prostředí pro duchovní vedení věřících s minoritní sexualitou. Mezi důležitými podmínkami prostor zmiňuje pravdivost, prostor pro sebeurčení a zodpovědnost, orientaci na povolání, férovost v nárocích nebo docenění šíře problémů, které tato skupina řeší (například obavy z budoucnosti, osamělost, stud, šikanu…). Po kapitole věnované vývoji identity člověka s minoritní sexualitou následuje výčet životních variant – od celibátu, přes manželství se smíšenou orientací, celibátní partnerství, přátelství a život v komunitě až po homosexuální partnerství. Knihu uzavírá rozsáhlá část věnovaná samotnému průběhu pastorace, čtenářům jsou také nabídnuty další informační zdroje.

Jak zhodnotit celkový přínos publikace? Jistě je dobré, že vznikl přehledný text s množstvím informací vhodný pro ty, kdo měli na téma dosud jednostranný názor, nebo se touto problematikou zatím vůbec nezabývali. Je zřejmé, že manuál vychází z dlouhodobého bádání autora a jeho zkušeností s duchovním doprovázením a terapeutickou praxí. Praxe ukazuje, že život osob s minoritní sexualitou se ubírá různými cestami od celibátu až po homosexuální partnerství. Je dobré, že autor upozorňuje na přítomnost věřících s minoritní sexualitou v církvích, na nutnost vytvořit jim podmínky pro plnohodnotný život ve společenství a na nezbytnost nahradit kárající a hodnotící komunikaci upřímným nasloucháním a duchovním vedením, které vzhledem ke své často složité životní cestě tito věřící potřebují.

Na druhou stranu je patrné, že přístup Marka Macáka vychází z evangelikálního prostředí (to ale z titulu knihy nevyplývá) a jednoho směru teologie, která chápe člověka především optikou prvotního Pádu. Sexualita je tedy vnímána jako projev prvotního hříchu, nikoliv jako integrální součást stvoření a Boží dar. Homosexualita tedy „nevadí“, pokud „není postavená doprostřed toho, kým se člověk cítí být, a pokud ji člověk nenechá přímočaře a nedomyšleně ovlivnit svoje vztahové volby“. (s. 115) V tomto duchu pak „v konzervativní perspektivě je místem pro sexuální sebevyjádření pouze heterosexuální vztah s jedním člověkem opačného pohlaví“. (s. 115)  Přitom řada věřících s minoritní sexualitou chápe trvalé partnerství právě jako konzervativní přístup k životu, který doprovázejí hodnoty jako je věrnost, péče, domov, rodina.

Dostávám se k dalšímu problematickému bodu: autor poměrně jednostranně pracuje s teorií kontroverzního psychologa Marka Yarhouse, který varuje před tím, aby se lidé s minoritní sexulitou označovali jako gayové a identifikovali se s komunitou LGBTQ+ osob. Tato nálepka je v textu knihy vícekrát spojována s aktivismem nebo gay kulturou, které by se měl křesťan, respektive církve a sbory, vyhýbat. Jako správnou cestu Yarhouse doporučuje identitu „v Kristu“. Odmítá však, že by existovala společná cesta „v Kristu“ a „být gay“, například v rámci queer komunit. Ve Spojených státech je to přitom zcela běžný přístup v prostředí afirmativních a progresivních církví.

Nakonec poslední poznámka: Marek Macák v knize hojně cituje zahraniční literaturu a přináší pohled z církví především ve Spojených státech. Z hlediska pastorace by bylo více užitečné popsat příklady konkrétních věřících v Česku, případně charakterizovat postoje domácích evangelikálních církví a uvést, které sbory mají otevřené dveře například pro lidi žijící v homosexuálním partnerství.

Autor recenze: Jiří Votava, předseda spolku Logos Česká republika, dne 11. září 2022.
Vydání: Česká evangelikální aliance, 2022. ISBN 9788011009816.
Comments