Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎

Co se děje v Praze

setkání Logosu v neděli 1.5. od 15.00 s Mikulášem Vymětalem

přidáno: 25. 4. 2022 17:07, autor: Logos, LGBTQ věřící

Milí přátelé,
i v květnu se můžete těšit na pravidelné setkání pražského Logosu. Sejdeme se v neděli 1. května od 15.00 hodin (otevírá se od 14.30) v kostele U Jákobova žebříku v Praze Kobylisích.

Tentokrát se programu ujme Mikuláš Vymětal. Představí deset obrazů Ježíše z perspektivy práce faráře pro menšiny, mezi nimi se objeví následující témata: Ježíš bezdomovec, Ježíše uprchlík, Ježíš duševně nemocný, Ježíš jako LGBTQ+ člověk, Ježíš a ženy – Me too, Ježíš cizinec Rom a černoch – Black Lives Matter, Ježíš a lidé z jiných náboženství (Ježíš Žid, Ježíš muslim, Ježíš Hare Kršna), Ježíš disident, Ježíš milovník přírody – Friday for Future, Ježíš čínský křesťan.

Věříme že první májový den oslavíte spolu s námi připomínkou pestrosti našeho života a víry!

Na shledanou se těší,
Zdeněk, Petr a Jirka
setkání Logosu v neděli 3.4. od 15.00

přidáno: 31. 3. 2022 6:40, autor: Logos, LGBTQ věřící

Milí vzdálení i blízcí, sestry a bratři,

rádi bychom vás pozvali na další pravidelné setkání pražského společenství Logos, které se uskuteční v neděli 3. dubna od 15.00 v kostele U Jákobova žebříku (otevíráme jako vždy ve 14.30).

Tentokrát budem hostem Tomáš Sixta, který je doktorandem na katolické teologické fakultě a má i zkušenost pobytu v kněžském semináři. Budeme mluvit o tom, jak se v těchto prostředích mluví o problematice LGBTQ+ lidí, ale také o tom, jak jako lidé můžeme mluvit o Bohu, což je téma, kterému se Tomáš mj. odborně věnuje.

Jistě vyjde také čas na společnou modlitbu, plánování dalších akcí Logosu a nebude chybět ani závěrečné posezení v hospodě.

Na setkání se těší,
Jirka, Petr a další organizátoři a organizátorky setkání

P.S. Soutěž o nejlepší koláč probíhá průběžně celé jaro, tak neváhejte a přineste svůj kousek k posouzení 🙂.

setkání Logosu v neděli 6.3. od 15.00

přidáno: 27. 2. 2022 15:14, autor: Logos, LGBTQ věřící

Milé sestry, milí bratři,

rádi bychom vás pozvali na setkání pražského společenství Logos, které se uskuteční v neděli 6. března od 15.00 v kostele U Jákobova žebříku (otevíráme jako vždy ve 14.30).

Tentokrát bude setkání osobnějšího rázu. Po úvodní duchovně laděné části se zaměříme na význam osobního svědectví v tradici evangelikálních církví a poslechneme si příběh Lukáše Daniela, který bude vyprávět, jak uvěřil a co pro něj znamenal coming out.

Budeme také mluvit o situaci na Ukrajině a možnostech pomoci tamější LGBTQ+ komunitě.

Na setkání se těší,

Jirka Votava, za výbor Logosu a další organizátoryÚvaha Petra Bartošíka z nedělního Logosu

přidáno: 20. 2. 2022 12:50, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 20. 2. 2022 12:51 ]

Zamyšlení následuje po čteních:

1. čtení: Iz 6,1–2a.3–8

Zde jsem, mne pošli.

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na
druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých úst a řekl: „Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!“ Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: „Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“
 
Mezizpěv: Ž 138,1–2a.2bc+3.4–5.7c–8

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
žes vyslyšel slova mých úst.
Budu ti hrát před anděly,
vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a věrnost,
neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
Když jsem volal, vylyšels mě,
v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země,
až uslyší slova tvých úst.
Budou opěvovat Hospodinovy cesty:
„Věru, veliká je Hospodinova sláva!“

Zachraňuje mě tvá pravice.
Hospodin pro mě dokončí, co začal.
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
dílo svých rukou neopouštěj!
 
2. čtení: 1 Kor 15,1–11

Tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů; nejsem ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, nýbrž Boží milost se mnou. Ale ať už já, nebo oni: tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.
 
Zpěv před evangeliem: Mt 4,19

Aleluja. Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí. Aleluja.
 
Evangelium: Lk 5,1–11

Nechali všeho a šli za ním.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.


Zázračný rybolov v Genezaretském jezeře je unikátní: nepopisuje jej žádný jiný z evangelistů. Jeho ozvěnu můžeme vidět jen v události, kterou popisuje Jan jako třetí setkání učedníků se zmrtvýchvstalým Pánem:

Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“

Zkusme do příběhu zázračného rybolovu z dnešního evangelia osobně vstoupit. Často to pomáhá pochopit smysl biblických příběhů. Nejde tu o absolutní přesnost výkladu, ale o zapojení představivosti: jako kdybych já sám stál na břehu jezera.

Je ráno, slunce vychází, začíná hřát, zvedá se lehký vítr, rybáři se vrátili z lovu, spravují a čistí sítě. Jsou rozmrzelí, protože za celou noc skoro nic neulovili, jsou unavení a těší se domů. Jenže je tam shluk lidí, kteří chtějí poslouchat učení nějakého proroka. Ten prorok chce po Petrovi, aby ho vzal na loďku a odrazil kousek od břehu, aby se na něj lidé netlačili. Kdyby to byl někdo jiný, ne Petr, asi by tomu prorokovi nevyhověl. Jenže Petr už Ježíše znal, vždyť Ježíš byl v jeho domě a uzdravil jeho tchýni – to bylo v předchozí kapitole evangelia. Možná byl Petr zvědavý, co bude Ježíš učit. A třeba zase udělá nějaký zázrak…

V evangeliu se nepíše, co to ráno Ježíš zástupům vykládal, jako by to nebylo důležité. Jako by to Petr zapomněl, když o tom příběhu s rybolovem Lukášovi vyprávěl. Ježíš chtěl po Petrovi, aby zajel na hlubinu a spustil sítě. Bible je často překládána studeným, trochu zastaralým a neživým jazykem, ale tady je i přesto v Petrově odpovědi cítit rozmrzelost: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili.“ Mistře, ty jsi tesař, nemluv mi do rybolovu, o tom vím stokrát víc než ty.

Jenže potom si vzpomněl na ta zázračná uzdravení, jichž byl svědkem – a možná čekal zázrak. Proto odpověděl: „Na tvé slovo spustím sítě.“ Třeba tak ulovím alespoň jednu slušnou rybu, možná dvě...

Takový úlovek, to by byl sice zázrak, ale takový přiměřený, rozumný zázrak. Mohlo by se to vysvětlit třeba nějakou náhodou, štěstím. Jenže plné sítě tak, že se skoro trhají? To už nemůže být náhoda. To už Petr ví, že jde o něco jiného. Že tu jde o něj.

Jaká byla Petrova reakce? „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“

Je zajímavá věc, že lidé na povolání, na Boží hlas, často reagují podobně. Vezměte si dnešní první čtení a Izaijáše: „Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Nebo povolání Mojžíše, kterému Bůh říká: „Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“ A Mojžíš Bohu namítá: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“ Nebo Jeremijáš, který na své povolání odpovídá: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Takových příkladů bychom našli více, nejen v Bibli, ale třeba i v životopisech svatých. Možná bychom si někdy mohli popovídat o tom, jak my sami odpovídáme na Boží hlas.

Vzpomínám si, když za mnou přišel otec Jiljí, abych mu pomohl podávat přijímání, protože do kostela začalo chodit hodně lidí. Říkal jsem mu, že se asi zbláznil, že jsem ve farnosti krátce, je tam mnoho starousedlíků, kteří by k takové službě byli vhodnější, a navíc přece žiju s přítelem – jinde, v jiné farnosti, bych možná ani nesměl chodit ke svátostem.

Jenže Bůh bývá ve svém volání nekompromisní. „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi“ – říká Ježíš Petrovi. „Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!“ – řekl seraf Izaijášovi. „Já budu s tebou!“ – řekl Bůh Mojžíšovi. „Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě.“ – řekl Hospodin Jeremiášovi. „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá.“ – řekl Ježíš z kříže u sv. Daminána, když se František modlil. „Chci, abys to byl právě ty.“ – řekl mi tenkrát otec Jiljí.

Je úžasné, jak Ježíš povolává své apoštoly. Nedělá s nimi žádný pohovor nebo výběrové řízení, neprocházejí žádnou přípravou, nemusejí absolvovat noviciát. Pojď za mnou. Hned. A neboj se.

Bůh nečeká, až budeme připravení. Jít s Bohem je velmi naléhavý úkol. A Bůh nás povolává, i když jsme křehcí a slabí, povolává nás navzdory naši chybám a pochybnostem, navzdory našim omezením a zraněním, navzdory našim hříchům, uprostřed našeho všedního života, někdy hodně komplikovaného. Nejen Šimonu Petrovi, ale každému z nás říká: Neboj se. Zajeď se mnou na hlubinu a budeš chytat lidi do sítě mého milosrdenství a lásky. Nemusíme kvůli tomu všichni opouštět své zaměstnání a svou rodinu – i když i s tím je třeba někdy počítat. Avšak, jak připomíná papež František: „V síle svého křtu je každý křesťan ‚christoforos‘, to znamená ‚ten, kdo nese Krista‘ svým bratřím.“

Amen.

setkání Logosu v neděli 6.2. od 15.00 s kvakery

přidáno: 31. 1. 2022 15:21, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 6. 2. 2022 15:12 ]

Milé sestry, milí bratři,

rádi bychom vás pozvali na setkání pražského společenství Logos, které se uskuteční v neděli 6. února od 15.00 v kostele U Jákobova žebříku (otevíráme jako vždy ve 14.30).

Budeme věrní tradici zajímavých setkání a témat. Po duchovně naladěném úvodu přivítáme u společného stolu zástupce českých kvakerů (správně Náboženské společnosti přátel). I když si můžete předem něco nastudovat, nejvíce se dozvíte na vlastní oči a uši. Jsou kvakeři katolíci? Jsou to protestanté? Jsou to vůbec křesťané? Jak můžu fungovat duchovní společenství bez hierarchie a centrálně dané věrouky? Co obnáší být kvakerem? V programu budeme mít možnost čerpat i z osobní zkušenosti jednoho z nich. Inspiruje to nějak váš osobní duchovní život nebo naše společenství?

Na setkání se těší,
Jirka Votava, za výbor Logosu a další organizátory

setkání Logosu v neděli 9.1. od 15.30 s Liborem Ovečkou a Mireiou Ryškovou

přidáno: 30. 12. 2021 9:11, autor: Logos, LGBTQ věřící

Milé sestry, milí bratři,

rádi bychom vás pozvali na setkání pražského společenství Logos, které se uskuteční v posunutém termínu a to v neděli 9. ledna od 15.30 v kostele U Jákobova žebříku.

Bohoslužbu slova povede katolický kněz Libor Ovečka, po přestávce promluví teoložka Mireia Ryšková o osobnosti apoštola Pavla a jeho vztahu k církevním obcím.

Za organizátory setkání Jirka

setkání Logosu v neděli 5.12. od 14.30 s biskupem Václavem Malým

přidáno: 29. 11. 2021 14:55, autor: Logos, LGBTQ věřící

Milé sestry, milí bratři,

rádi bychom vás pozvali na setkání pražského společenství Logos, které se uskuteční v neděli 5. prosince od 14.30 v kostele U Jákobova žebříku.

Po úvodní duchovní části přivítáme mezi námi Václava Malého, pražského biskupa Římskokatolické církve. Společně se budeme věnovat otázkám vztahu mezi citovou orientací a vírou, životu a začlenění LGBTQ+ lidí do farností, společenství, komunit a sborů a také právě probíhajícímu synodálnímu procesu, který směřuje k posílení spoluzodpovědnosti za církev.

Za organizátory setkání Petr a Jirka


Pozvánka na adventní bohoslužbu a mezisetkání 30.11. od 18 hod.

přidáno: 26. 11. 2021 13:20, autor: Logos, LGBTQ věřící

Přátelé vzdálení i blízcí,

zveme na letošní adventní bohoslužbu, kterou připravuje Logos ve spolupráci se Starokatolickou církví. Rádi bychom sdíleli Boží slovo, propojili naše společenství modlitbou a připravili se na dobu vánoční. Setkání bude předsedat starokatolický jáhen Petr Miencil.

Bohoslužba se koná v úterý 30. listopadu 2021 od 18 hodin v Rotundě Nalezení sv. Kříže na rohu ulic Karolíny Světlé a Konviktské.

Po jejím skončení bude v 19 hodin následovat tradiční Mezisetkání v nedalekém Standard Cafe v Karolíny Světlé 23.

Za organizátory se těší na viděnou

Jirka


Logos je partnerem Prague Pride, z.s. v projektu OUT (č. 881931), financovaném z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014–2020)


Výzva ke spolupráci na katolické synodě

přidáno: 6. 11. 2021 1:45, autor: Logos, LGBTQ věřící

Milé sestry, milí bratři,

v říjnu oznámili čeští a moravští biskupové zahájení přípravy katolické synody o synodalitě. V této události vidíme příležitost v české římskokatolické církvi otevřít diskusi o situaci LGBTQ+ věřících, o našem duchovním životě, spirituálních potřebách a možnostech začleňování do farností a celého společenství. Chceme tlumočit, jak se sami v církevním prostředí cítíme, jak k nám církev a její představitelé přistupují, co můžeme nabídnout a jaké formy pastorace v současné době chybí.

Jako společenství Logos bychom rádi připravili k synodě dokument, který bude shrnovat názory nejen členů naší organizace, ale co nejširšího spektra římských katolíků.

Zveme vás proto ke spolupráci na přípravě synody, aby i náš hlas byl slyšet. Pokud máte zájem stát se členem pracovní skupiny, napište na logos@logoscr.cz, do předmětu uveďte „synoda“.

Forma spolupráce může být různá i podle vašich časových možností nebo preferencí. Plánujeme osobní i on-line setkání, budeme potřebovat pozorné čtenáře vznikajícího materiálu, věřící s různou životní zkušeností, laické osoby i duchovní, všechny zájemce o otevřenou diskusi a kritické myšlení.

Věříme, že i v případě, že se nebudete chtít nebo moci zapojit v rámci této výzvy, přispějete k práci na přípravě synody ve své farnosti, případně podpoříte úsilí svou modlitbou.

Budeme se těšit na setkání a účast na společném díle. Věříme, že to má smysl!

Výbor společenství Logos

setkání Logosu v neděli 7.11. od 14.30 s Filipem Štojdlem

přidáno: 30. 10. 2021 14:07, autor: Logos, LGBTQ věřící

Milé sestry, milí bratři,

rádi bychom vás pozvali na další setkání pražského společenství Logos, které se uskuteční v neděli 7. listopadu od 14.30 v kostele U Jákobova žebříku.

Po úvodní duchovní části bude následovat setkání s Filipem Michaelem Štojdlem, duchovním Církve československé husitské, od roku 2012 biskupem plzeňské diecéze. Ve své práci se mimo jiné věnuje duchovnímu doprovázení a často hovoří o tématech, která jsou odsouvána na okraj pozornosti většinové společnosti. Na svých stránkách píše, že „Cestou obnovy světa není lepší učení, ale dialog v laskavosti a pokoře úctě k sobě samotným a tak i k druhým.“ Můžeme se tedy těšit na jistě inspirativní zážitek.

Za organizátory
Jirka, Petr a Marek

1-10 of 169