Logos nám pomáhá nacházet vztah k víře a Bohu. Jsme ekumenické společenství věřících gayů a leseb a jejich blízkých. Naším cílem je společné sdílení víry v jejích mnohotvárných podobách a naše zapojení do života domovských církví.

V současnosti se scházíme pravidelně ve třech městech – v PrazeBrně Ostravě. Místo a čas našich setkání jsou upřesňovány na webových stránkách a osobními pozvánkami.


Náš postoj k homosexualitě ~

Nesnažíme se sexuální a citovou orientaci homosexuálů léčit. Jsme přesvědčeni, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme. V duchu Kristova evangelia se pokoušíme překlenout propast, která odděluje gaye a lesby od církví.

Nemáme ideologii ~

Nemáme žádnou vlastní závaznou ideologii ani slepě nepřijímáme ideologické vlivy odjinud. Někteří v našem společenství věří v legitimitu homosexuálních partnerských svazků, jiní o ní nejsou přesvědčeni, ještě další se ve své bezradnosti upřímně modlí za nalezení odpovědí. Všem těmto skupinám zůstává naše společenství stále otevřeno. 

Více: V co věříme?

Jsme otevřené společenství ~

Jsme otevřeným společenstvím, které není přímo vázáno na žádnou církev a samo se o status církve neuchází. Největší podpory se nám dostává v Českobratrské církvi evangelické, na jejíž půdě v Praze – Kobylisích se již 20 let scházíme. 

Velkou část našich účastníků tvoří katolíci, ale objevují se i věřící jiných vyznání včetně židů. Tím naše setkání dostávají nezaměnitelnou pestrost. 

Nejsou určena pouze homosexuálům; slovem Božím nám nejčastěji slouží heterosexuální evangeličtí duchovní a vítáni jsou mezi námi všichni, kdo přinášejí Kristovu lásku a ne odsouzení. 

Členství v Logosu ~

Logos má v současnosti několik desítek evidovaných členů, avšak členství není k účasti nezbytné a ve skutečnosti se akcí zpravidla účastní více nečlenů nežli členů.

Členem je možno se stát na základě vlastního přání vyplněním přihlášky. Členství není vázáno žádným povinným členským příspěvkem, výdaje na činnost pokrývají dary a pravidelné sbírky během setkání.My a církve ~

Zůstáváme členy křesťanských církví a náboženských společností, ve kterých jsme vyrostli a uvěřili, a účastníme se jejich shromáždění. Doufáme, že již nyní jsme v nich přijímáni i se svou odlišnou orientací. S nadějí očekáváme rozptýlení všech nejasností, strachu a předsudků. Hledáme účast u stolu Páně a plné společenství lásky a služby.

Kořeníme církev ~

Věříme, že homosexuálně orientovaní věřící jsou ve své jinakosti pevnou součástí Božího lidu. Neusilujeme o „diktaturu menšiny“, ale o nastolení atmosféry přijetí ve své církvi i v širším okolí. 

Menšinou v menšině ~

Ve většinově ateistické a většinově heterosexuální společnosti jsme menšinou v několikerém smyslu. Mezi souvěrci jsme menšinou homosexuální, mezi homosexuály menšinou věřící. Na svůj úděl si nestěžujeme, ale neseme jej s radostí, protože právě jím se dostává naší existenci zvláštního opodstatnění. 

Rodina a životní styl ~

Vážíme si hodnot tradiční rodiny a ničím lepším je neumíme nahradit, ale vzhledem ke své sexuální orientaci se necítíme povoláni k jejímu založení. 

Vážíme si rodičů, otců a matek, kteří vychovávají nebo vychovali své děti a milují je bez ohledu na jejich sexuální zaměření. 

Vážíme si homosexuálních osob, které žijí v zodpovědném partnerském svazku, v celibátu naplněném službou či v upřímném hledání vysvobození z toho, co ve svém životě pociťují jako pokřivené, nesprávné a hříšné. 

Vážíme si stejnopohlavních párů, které využívají možnosti společně vychovávat děti a činí tak ve vzájemné lásce a shodě. 

Vážíme si vstřícných postojů církví a jejich představitelů, kteří odložili své staré předsudky a udělují homosexuálním svazkům požehnání.  

Soucítíme s trpícími ~

Stojíme na straně homosexuálů, kteří na různých místech světa kvůli své odlišné orientaci nezaslouženě trpí, a pamatujeme na ně v modlitbách. 

Rádi bychom následovali příkladu těch, kdo mají odvahu se šikanovaných veřejně zastat a vystoupit na jejich ochranu, kde je 
toho třeba.