Žijeme jako společenství, fungujeme jako sdružení, nestátní a neziskové.

~ Členství v Logosu je bezplatné.

~ Vyjádříte tak svoji podporu týmu koordinátorů 
činnosti Logosu. Budou vám za ni vděční.

~ Valná hromada se schází obvykle jednou za dva roky. 

~ Získáte právo stát se členem výboru a členy výboru volit.


Článek I. Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Logos Česká republika, z. s. (dále jen „spolek“), identifikační číslo: 62930915.
2. Sídlo spolku: Farní sbor Českobratrské církve evangelické „U Jákobova žebříku“, U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Článek II. Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružuje členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou zapsanou v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze.

Článek III. Účel a činnost spolku

1. Logos je ekumenické křesťanské společenství s celorepublikovou působností, otevřené lidem různých náboženských směrů i těm, kdo jsou v tradičním smyslu slova nevěřící. Jeho cílem je vytváření podmínek pro zdravý duchovní rozvoj LGBT+ občanů a občanek a jejich integraci do společnosti a církví, podpora partnerských a rodinných vztahů a sociální činnost pomáhající osobám s menšinovou sexuální orientací a jejich rodinám v krizových životních situacích i při nalézání zodpovědného životního stylu. Logos usiluje o osvětu v otázkách týkajících se LGBT témat ve společnosti i církvi. Při plnění těchto cílů spolek spolupracuje s dalšími organizacemi v Česku i v zahraničí.
2. Za tímto účelem spolek pořádá pravidelná setkání a další akce, zřizuje místní skupiny, vydává tiskové materiály a provozuje webové stránky.

Článek IV. Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě žádosti uchazeče.
3. Výbor vede v listinné formě seznam členů spolku, který je neveřejný. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí člen výboru, který k tomu byl výborem pověřen. Právo nahlížet do seznamu členů mají pouze členové výboru; elektronické kopie se nepořizují.
4. Členství zaniká:   
a. vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b. úmrtím člena,
c. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d. zánikem spolku.

Článek V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a. podílet se na činnosti spolku,
b. volit a od 18 let být volen do orgánů spolku,
c. hlasovat o projednávaných otázkách na valné hromadě,
d. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy spolku,
b. podílet se na plnění cílů spolku,
c. svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku.

Článek VI. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. valná hromada,
2. výbor spolku,
3. revizní komise.

Článek VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, zpravidla alespoň jednou v každém kalendářním roce. Program jednání valné hromady je uveden v oznámení o jejím konání. Valná hromada může v případě potřeby na návrh výboru projednat i jiné záležitosti, které v oznámení o jejím konání uvedeny nebyly.
4. Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov spolku,
b. schvaluje úkoly pro příslušné období a zprávu o činnosti spolku,
c. volí a odvolává členy výboru a revizní komise,
d. rozhoduje o zavedení, zrušení a výši členského příspěvku,
e. rozhoduje na návrh výboru o zrušení členství, pokud některý člen spolku závažným způsobem porušuje své povinnosti nebo opakovaně veřejně hlásá názory neslučitelné s cíli spolku a neupustí od toho ani po upozornění výborem,
f. rozhoduje o zrušení spolku.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
a. je přítomna nadpoloviční většina členů nebo
b. valná hromada se koná během pravidelného setkání některé z místních skupin a její konání bylo oznámeno na předchozím pravidelném setkání jednotlivých místních skupin a na webových stránkách spolku nebo oběžníkem 30 dnů před jejím konáním.

Článek VIII. Výbor spolku (dále „výbor“)

1. Výbor je výkonným orgánem spolku a za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda nebo místopředseda.
5. Výbor zejména:
a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b. koordinuje činnost spolku,
c. svolává valnou hromadu,
d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f. rozhoduje o zřízení místní skupiny.
6. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem, a to každý samostatně.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
8. Výbor rozhoduje třípětinovou většinou přítomných členů.
9. Výbor je oprávněn kooptovat nové členy z řad členů spolku, nejvýše však do počtu jedné třetiny původního počtu členů výboru.

Článek IX. Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 1 člena.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně a podává o ní zprávu valné hromadě.
4. Členové revizní komise mají právo účastnit se jednání výboru a být informováni o jeho svolání, jakož i o rozhodnutích výboru.

Článek X. Místní skupiny

1. Místní skupiny, které nejsou pobočnými spolky a nejsou právními osobami, jsou zřizovány rozhodnutím výboru. Výbor rovněž určí koordinátora místní skupiny.
2. Místní skupiny slouží k pravidelnému setkávání členů a příznivců spolku a dalším aktivitám spolku v daném místě.

Článek XI. Zásady hospodaření

1. Zdroji majetku spolku jsou zejména:
a. sbírky při pravidelných setkáních,
b. dary fyzických a právnických osob,
c. poskytnuté granty na činnost,
d. výnosy majetku,
e. příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku,
f. členské příspěvky, pokud se valná hromada rozhodne pro jejich zavedení.
2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

Článek XII. Zánik spolku

1. Spolek se zrušuje:
a. dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí valné hromady;
b. rozhodnutím soudu.
2. Zrušuje-li se spolek dobrovolným rozpuštěním, valná hromada rozhodne současně o jmenování likvidátora a o způsobu likvidace.
3. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Spolek se může v souladu s cíli své činnosti obracet na státní, církevní a jiné orgány s peticemi.
2. Tyto stanovy platí od schválení na valné hromadě dne 6. 12. 2015.