Žijeme jako společenství, fungujeme jako sdružení, nestátní a neziskové.

~ Členství v Logosu je bezplatné.

~ Vyjádříte tak svoji podporu týmu koordinátorů 
činnosti Logosu. Budou vám za ni vděční.

~ Valná hromada se schází obvykle jednou za dva roky. 

~ Získáte právo stát se členem výboru a členy výboru volit.


Článek I. Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení: Logos Česká republika (dále jen „Logolit. os“ nebo „sdružení“)
2. Sídlo sdružení: Farní sbor Českobratrské církve evangelické „U Jákobova žebříku“, U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Článek II. Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra.

Článek III. Účel a činnost sdružení

1. Logos je ekumenické křesťanské společenství s celorepublikovou působností, jehož cílem je vytváření podmínek pro zdravý duchovní rozvoj homosexuálně orientovaných občanů a jejich integraci do společnosti a církví, podpora partnerských a rodinných vztahů a sociální činnost pomáhající osobám s menšinovou sexuální orientací a jejich rodinám v krizových životních situacích i při nalézání zodpovědného životního stylu. Logos usiluje o osvětu v otázkách týkajících se homosexuality ve společnosti i církvi a ve spolupráci s dalšími organizacemi se věnuje také aktivitám zaměřeným na prevenci infekce HIV.
2. Za tímto účelem sdružení pořádá pravidelná setkání a další akce, zřizuje místní
skupiny, vydává tiskové materiály a provozuje webové stránky.

Článek IV. Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. Členství ve sdružení je vždy spojeno s členstvím v některé místní skupině.
3. O přijetí za člena rozhoduje výbor místní skupiny (případně výbor sdružení) na základě žádosti uchazeče. Tato žádost se vyjadřuje zapsáním do seznamu členů místní skupiny, který je k dispozici na schůzkách sdružení nebo místní skupiny.
4. Členství vzniká rozhodnutím výboru sdružení nebo výboru místní skupiny a uhrazením členského příspěvku.
5. Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b. úmrtím člena,
c. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d. zánikem sdružení,
e. nezaplacením členského příspěvku do 30. 6. následujícího roku.

Článek V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a. podílet se na činnosti sdružení,
b. volit a od 18 let být volen do orgánů sdružení,
c. hlasovat o projednávaných otázkách na valné hromadě,
d. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy sdružení,
b. podílet se na plnění cílů sdružení,
c. svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení,
d. platit členské příspěvky ve výši a v termínu stanovených valnou hromadou

Článek VI. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. valná hromada,
2. výbor sdružení,
3. revizní komise,
4. výbor místní skupiny.

Článek VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor sdružení dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
4. Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b. schvaluje úkoly pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření a zprávu o činnosti místních skupin,
c. volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise,
d. rozhoduje o místě a čase konání pravidelných setkání sdružení,
e. rozhoduje o zrušení členství,
f. rozhoduje o zániku sdružení,
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li splněna alespoň jedna z těchto
podmínek:
a. je přítomna nadpoloviční většina členů nebo
b. valná hromada se koná během pravidelného setkání sdružení a její konání bylo oznámeno na předchozím pravidelném setkání sdružení a na webových stránkách sdružení nebo oběžníkem 30 dnů před jejím konáním.

Článek VIII. Výbor sdružení (dále „výbor“)

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda nebo místopředseda.
5. V případě dlouhodobé, tj. více než dva měsíce trvající, neschopnosti výboru usnášet se přechází práva činit usnesení a svolávat valnou hromadu na předsedu.
6. Výbor zejména:
a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b. koordinuje činnost sdružení,
c. svolává valnou hromadu,
d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e. rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f. ve výjimečných případech může osvobodit člena od povinnosti platit členský příspěvek,
g. rozhoduje o zřízení místní skupiny.
7. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje třípětinovou většinou přítomných členů.
10. Výbor je oprávněn kooptovat nové členy z řad členů sdružení, nejvýše však do počtu jedné třetiny původního počtu členů výboru.
11. Předseda místní skupiny, není-li jím před volbou do této funkce, se stane
automaticky členem výboru sdružení.
12. Člen výboru místní skupiny má právo účastnit se jednání výboru sdružení. Výbor místní skupiny může namísto předsedy pro jednání výboru zmocnit jiného svého člena.

Článek IX. Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 1 člena.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy  na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně a podává o ní zprávu valné hromadě.
4. Členové revizní komise mají právo účastnit se jednání výboru.

Článek X. Místní skupiny a výbor místní skupiny

1. Místní skupiny jsou zřizovány rozhodnutím výboru. Výbor rovněž určí koordinátora místní skupiny. Ten svolá schůzku místní skupiny do 30 dnů od jejího vytvoření. Za účasti nejméně nadpoloviční většiny členů místní skupiny se uskuteční volba výboru místní skupiny. Nepodaří-li se podvakráte volbu uskutečnit, výbor sdružení místní skupinu zruší, nebo pověří jednoho jejího člena provizorním vedením, nejdéle však na šest měsíců. Třetina členů místní skupiny má kdykoli právo svolat schůzku a za účasti nadpolovičního počtu členů zvolit řádné vedení místní skupiny.
2. Činnost místní skupiny řídí do ustavující schůzky koordinátor, pak výbor místní skupiny. Ten je složen z předsedy místní skupiny a místopředsedy místní skupiny.
3. Předseda místní skupiny vystupuje jako statutární stupce sdružení ve věcch její působnosti.
4. Výbor místní skupiny podává zprávu o činnosti místní skupiny valné hromadě.
5. Místní skupina zaniká:
a. rozhodnutím 2/3 většiny členů místní skupiny,
b. rozhodnutím všech členů výboru z důvodu více než šestiměsíční nečinnosti, porušení stanov sdružení nebo jiných závazných právních předpisů; proti tomuto rozhodnutí je možnost odvolání členů dotčené místní skupiny k revizní komisi sdružení.

Článek XI. Zásady hospodaření

1. Zdroji majetku sdružení jsou zejména:
a. členské příspěvky
b. dary fyzických a právnických osob,
c. poskytnuté granty na činnost,
d. výnosy majetku,
e. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení.
2. Příjmem místní skupiny jsou zejména dary na jejích pravidelných setkáních, dále pak granty, jež tato realizuje.
3. Příjmem sdružení jsou členské příspěvky a ostatní zdroje, které nejsou přímo určeny na chod místní skupiny.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou
hromadou.¨

Článek XII. Zánik sdružení

Sdružení zaniká:
1. dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím valné hromady, valná hromada rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání;
2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, valná Hromada rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., které souhlasí s cíli sdružení a podporují je.
2. Sdružení se může v souladu s cíli své činnosti obracet na státní, církevní a jiné orgány s peticemi.
3. Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.
4. Tyto stanovy platí od schválení na valné hromadě dne 16. 1. 2011, formální zpřesnění čl. I., odst. 2 a čl. VIII., odst. 7 provedl dle instrukcí MV ČR z 4. 7. 2011 (Čj. MV-75 899-2/VS-2011) výbor na svém zasedání 8. 9. 2011.


Tyto změněné stanovy vzalo Ministerstvo vnitra na vědomí dne 21. 9. 2011 pod čj. II/S-OS/1-26231-94-R.