Kdo jsme a pro koho tu jsme ~

Logos je ekumenické společenství věřících nebo víru hledajících gayů a leseb (obecně osob s odlišnou citovou orientací nebo sexuální a genderovou identitou, souhrnně LGBT+ lidí), jejich příbuzných a přátel, kteří se chtějí společně scházet a sdílet svou víru.

Více než dvacet pět let Logos působí jako otevřená skupina, do které mohou zavítat zájemci každého věku, s různými životními zkušenostmi a bez ohledu na své vyznání nebo náboženský směr, ze kterého případně pocházejí. Vítáme tedy všechny lidi dobré vůle se zájmem o naše témata. Jsme tu i pro ty, kteří hledají společenství věřících a nenacházejí jej ve svých farnostech a sborech.

Do Logosu chodí lidé žijící v partnerství i lidé svobodní, matky a otcové dětí i lidé bezdětní. Akcí Logosu se také běžně účastní naši heterosexuální přátelé a představitelé různých církví.

Jsme také otevřeni těm, kteří jsou ve své citové orientaci zmatení a hledají svou cestu. V Logosu nikoho předem nehodnotíme ani neodsuzujeme, naopak respektujeme pluralitu názorů a podporujeme diskusi, která hledá pravdu. Věříme ovšem, že být gay či lesba a zároveň věřící díky Bohu jde!

Co děláme ~

Organizujeme pravidelná měsíční setkání ve čtyřech městech – Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Také se schází svépomocná skupina žen, občas i mimo Prahu.

Připravujeme duchovní akce – například společné modlitby, bohoslužby, duchovní obnovy, diskuse se zajímavými osobnostmi.

Usilujeme o překonání předsudků panujících o LGBT+ lidech mezi věřícími, šíří informace o jejich životě, podporuje dialog uvnitř církví. Reaguje na aktuální události, účastní se debat, konferencí a odborných akcí, komunikuje se sdělovacími prostředky. Zastáváme se lidí šikanovaných uvnitř svých církví a náboženských společností.

Spolupracujeme s domácími i se zahraničními organizacemi sdružujícími LGBT+ věřící, jakož i s jinými organizacemi podporujícími diverzitu v církvi.

Také spoluvytváříme duchovní program festivalu Prague Pride. Spolupracujeme v rámci aktivity Jsem fér zasazující se o zrovnoprávnění manželství.

V Logosu se také věnujeme mnoha neformálním činnostem – chodíme spolu do kina, do restaurací, na výlety, sportujeme.

V co věříme ~

Věříme, že Bůh, který stvořil nebesa i zemi a učinil člověka k obrazu svému, miluje a přijímá LGBT+ lidi takové, jací jsou.

V souladu se soudobým stavem poznání, po mnohaletých odborných diskusích i na základě řady osobních svědectví chápeme citovou orientaci jako relativně stálé vnitřní založení člověka. Nepovažujeme LGBT+ lidi za nemocné, vnitřně nezřízené nebo z podstaty hříšné, proto nikoho neodsuzujeme ani se nesnažíme odlišnou citovou orientaci léčit.

Usilujeme o čestný, Bohu milý, smysluplný, naplněný a před lidmi i Bohem pravdivý život.

Přejeme si, aby naše činnost vyrůstala ze základních hodnot křesťanství – z víry, naděje a lásky. Vyznáváme, že Ježíš je Pán a že ho Bůh, náš dobrý otec, vzkřísil z mrtvých pro naši spásu. Čerpáme z Písma svatého, z bohatého proudu křesťanských tradic a především ze zkušenosti živého společenství.

Postoje k LGBT+ lidem a jejich životním cestám se mezi křesťany liší. Jako Logos respektujeme různá stanoviska církví a náboženských společností, na druhou stranu považujeme za důležité respektovat i svobodu jednotlivce a jeho svědomí před Bohem.